Menu
Obec Bešeňová
ObecBešeňová
Menu

Vitajte!

Bešeňová je obec, ktorá sa nachádza v centre turisticky atraktívneho regiónu Liptov. Sme známi hlavne vďaka termálnym prameňom a Vodnému parku Bešeňová.

rozšírené vyhľadávanie

O nás

Vymedzenie vlastných cieľov a poslania výchovy a vzdelávania

Poslanie materskej školy upravuje zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“) podľa ktorého:

„Vzdelávanie v materskej škole poskytuje základy spôsobilosti vedúce k napleniu cieľov výchovy a vzdelávania podľa tohoto zákona. Hlavným cieľom výchovy a vzdelávania v materskej škole je dosiahnuť optimálnu kognitívnu, senzomotorickú a sociálno – citovú úroveň, ako základ pripravenosti na školské vzdelávanie v základnej śkole a na život v spoločnosti v súlade s individuálnymi a vekovými špecifikami detí.“

Materská škola Bešeňová (ďalej len „materská škola“),
je školou, ktorá uznáva a u detí rozvíja hodnoty:

 • jedinečnosť 
 • vzájomná úcta a pomoc,
 • sebavzdelávanie, dôraz na vlastnú aktivitu a tolerantnosť voči rozmanitosti
 • láska k rodine,
 • radostné prežívanie života,
 • zodpovednosť za svoje správanie,
 • sebahodnotenie,
 • zodpovedný postoj k svojmu zdraviu a zdraviu iných, 
 • aktívny vzťah k športu,
 • poznanie a úcta ku kultúrnemu dedičstvu, 
 • citlivý vzťah k umeniu,
 • ochrana a láska k prírode

Vlastné ciele materskej školy sú vypracované na základe výsledkov hodnotenia kvality výchovy a vzdelávania, analýzou silných a slabých stránok materskej školy. 

Vlastné ciele materskej školy

 • rozvíjať pohybovú gramotnosť,
 • rozvíjať základné plavecké zrućnosti detí realizáciou plaveckého kurzu,
 • rozvíjať základy lyžiarskej gramotnosti realizáciou lyžiarskeho kurzu, 
 • poznávať prírodu a jej zákonitosti bádateľskými aktivitami a zážitkovým učením sa,
 • podporovať zvedavosť a prirodzenú chuť poznávať,
 • primerane vyjadriť sa a presadiť vzhľadom na práva a potreby iných,
 • niesť zodpovednosť za svoje konanie, 
 • rozvíjať zdravé sebavedomie s dôrazom na sebapoznanie, 
 • aplikovať získané poznatky v praxi,
 • samostatne hodnotiť svoje možnosti, aktivitu a správanie,
 • prakticky sa zoznamovať s regionálnými tradíciami, 
 • samostatne používať digitálne technológie.
Vlastné zameranie materskej školy

Materská škola je postavená v progresívnej obci známej najmä tu sídliacim vodným parkom. Neustále rozvíjajúca sa obec s rastúcim počtom obyvateľov, v bohatom prírodnom prostredí a s tradíciou kultúrnych i špotových podujatí umožňujú rôznorodé možnosti pre edukáciu. Jednotriedna škola je spoločným zariadením pre deti vo veku 3 až 6 rokov a deti s prípadnou odloženou školskou dochádzkou.
Školský dvor je priestranný, vysadený ihličnatými stromami a so zatrávnenou plochou, ktorá poskytuje dostatočný priestor pre cvičenie detí, pre ich spontánny pohyb, hru a edukačné aktivity. Súčasťou dvora je aj vyvýšený bylinkový záhon a skalka, ktoré sú udržiavané praktickými pestovateľskými prácami spoločne s deťmi. Školský dvor a blízke prírodné prostredie umožňujú takmer denne realizovať aktivity zamerané na prírodovedné a badateľské poznávanie prostredníctvom priameho zážitkového učenia, ktoré je jednou so základných inovatívnych metód využívaných v materskej škole.
I napriek tomu, že materská škola nie je v meste, začleňujeme do výchovno – vzdelávacej činnosti aj exkurzie a návštevy kultúrnych inštitúcií, zúčastňujeme sa na podujatiach pre materské školy organizované mestom Ružomberok a Liptovský Mikuláš.
Zloženie triedy je heterogénne, čo dáva každodennému životu a realizácii výchovno – vzdelávacej činnosti špecifický rozmer. Život pre deti v zmiešanej skupine je prirodzenejší, poskytuje možnosti a príležitosti pre vzájomné učenie sa detí a sociálne rôznorodejšie situácie. Deti vstupujú do triedy, ktorá je spoločenstvom s dohodnutými a vzájomne akceptovanými pravidlami a hodnotami, čo uľahčuje ich adaptáciu, zvyšuje pocit bezpečia detí aj rodičov. Úzke prepojenie detí, rodičov a malý kolektív zamestnancov v jednotriednej škole v neveľkej obci, materskú školu prirodzene predurčujú na materskú školu rodinného typu, ktorá sa zameriava na úzku spoluprácu s rodičmi detí.
Preferované sú skupinové formy učenia detí, kde výsledok závisí od spoločného úsilia, a tiež individuálne formy vzdelávania, pri ktorej učiteľka prihliada na individualitu dieťaťa a jeho schopnosti.  Školský vzdelávací program je postavený a pokračuje najmä v športových tradíciách materskej školy a profiluje sa najmä na rozvoj športovej gramotnosti detí a v rozvíjaní navýkov súvisiacich so zdravým životným štýlom.  Deti denne hravou formou cvičia a podľa schopností, sú aktívne zapájané do rôznorodých športových aktivít. Poskytujeme sezónne kurzy plávania a lyžovania a aktivity dotýkajíce sa ochrany zdravia. Rozvíjame osobnosť celostne, vzdelávacie aktivity zameriavame na všetky oblasti rozvoja dieťaťa. Denne okrem iných, uplatňujeme stratégie pre rozvoj predčitateľskej, jazykovej a matematickej gramotnosti. Dbáme na zdravú a pokojnú klímu, kvalitné stravovanie pre dobrý základ telesného a psychického zdravia v škole. Na základe potrieb a záujmu rodičov a ich detí, uskutočňujeme v materskej škole krúžkovú činnosť rozvíjajúcu najmä jazykovú, pohybovú a umeleckú gramotnosť.
Základnou formou realizovania výchovno – vzdelávacej činnosti sú hrové činnosti v najrôznejších podobách, s využitím inovatívnych stratégií a pomôcok používaných v predprimárnom vzdelávaní.

Chceme mať materskú školu, v ktorej sa deti učia prostredníctvom zážitku o prírode v prírode, o speve spievaním, o športe športom,…“

Viziou materskej školy je budovať kvalitnú, otvorenú, modernú a zdravú materskú školu.

Budovanie materskej školy
 • kvalitnej postavenej na vzdelanosti a osobnosti zamestnancov a prostredia, s kvalitnou edukáciou zaujímavou pre deti i rodičov,
 • otvorenej rozmanitosti a jedinečnosti, vo vzťahu k deťom, k rodine, k inovatívnym prístupom, ku partnerom školy,...
 • modernej neustále rozvíjajúcej sa, s požiadavkami a trendmi aktuálnej doby, ale  stavajúcej na kvalite tradícií, v prostredí zodpovedajúcom technologickým výdobytkom,
 • zdravej pokojnej klímy, v zdravom prostredí, so ziskom športových návykov, základov športu a zdravého životného štýlu.
Materiálno – technické a priestorové podmienky

Budova materskej školy v Bešeňovej bola uvedená do prevádzky v roku 1975. V roku 2016 bola budova moderne zrekonštruovaná spolu s nadstavbou obecného úradu. V roku 2019 sa zrealizovala kompletná rekonštrukcia všetkých vnútorných priestorov školy a školskej jedálne.                                                                                                                    Materská škola je jednotriedna. Je umiestnená v účelovej budove, ktorú tvorí vstupný priestor, jedna trieda s príslušnými priestormi, toalety, umyváreň, spáleň, kancelária a miestnosť pre prevádzkového zamestnanca.  V zadnej časti budovy je umiestnená školská jedáleň, sklad na potraviny, toaleta a umyváreň pre kuchárku. Budova má dva vchody. Predný pre zamestnancov a rodičov, zadný pre kuchárku a vedúcu školskej jedálne. Okolo budovy sa rozprestiera trávnatý areál s chodníkmi. Oplotený a uzamykateľný areál školského dvora je situovaný za budovou a je vybavený altánkom, preliezačkami, šmýkačkami, pružinovými a závesnými hojdačkami, lezeckými stenami, rebríkmi, tunelmi, ktoré využíváme pre spontánnu hru detí, pre rozvoj pohybovej gramotnosti detí. Vyvýšený záhon a celý areál školského dvora umožňuje pestovateľské práce detí a aktívne oboznamovanie sa s prácou detí v záhrade, na ktoré používame detské pracovné náradie. Súčasťou materiálno-technického vybavenia materskej školy je detská a odborná literatúra, učebné pomôcky, atraktívne hračky a stavebnice rôzneho druhu a materiálu (plastové, drevené, magnetické, ozubené, logické, spoločenské, námetové, konštruktívne), telovýchovné náradie a náčinie, hudobné nástroje, didaktická, audiovizuálna, a výpočtová technika. 
Dostatočné vybavenie spotrebným materiálom na výtvarné, grafomotorické, pracovné činnosti je dobrým východiskom pre kvalitné plnenie školského vzdelávacieho programu. Používame lupy, mikroskopy, robotické hračky, interaktívne knihy, encyklopédie, tlačoviny-časopisy, fotoaparát, mikrofón, vizualizér a pomôcky pre bádateľské  a poznávacie aktivity detí, učenie sa hrou a pre  osobnostný rozvoj dieťaťa. K štandardnému a nezastupiteľnému vybaveniu patrí moderný nábytok pre deti na mieru(stoly, stoličky a zariadenie triedy, ležadlá), ktorý rešpektuje antropometrické, bezpečnostné a estetické požiadavky (výška, veľkosť...).  Podlahové vykurovanie materskej školy a špeciálna kobercová podlaha sú nielen estetickým a moderným faktorom, ale zabezpečujú pre deti najmä termoregulačný komfort a tiež bezpečnosť vzhľadom k protišmykovým vlastnostiam.  Priestorové a materiálne podmienky  materskej škole vyhovujú technologickým, ekologickým, bezpečnostným a estetickým požiadavkám modernej doby a požiadavkám ustanoveným školským zákonom a podporuje plnenie cieľov vzdelávacieho programu.

Adresa: MŠ Bešeňová, Bešeňová č. 66, 034 83 pošta Liptovská Teplá
Zriaďovateľ MŠ: Obec Bešeňová
Riaditeľka MŠ: Mgr. Radomíra Hazuchová

Telefón: 00421  /0/44 4392407
E-mail: MSbesenova@centrum.sk
Web. stránka: https://msbesenova.edupage.org

Obec

Zvýšenie kapacity MŠ v obci Bešeňová Kód projektu 06R01-20-V02-00194

na stiahnutie Typ: PDF dokument, Velkosť: 108.97 kB

Zvýšenie kapacity MŠ v obci Bešeňová Kód projektu 06R01-20-V02-00194

VÝVOZ ODPADOV

Po Ut St Št Pi So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10
11 12 13 14
15
16 17 18 19 20 21
22 23 24
25 26 27 28
29
30 31 1 2 3 4

3D vizualizácia

Obec Bešeňová

Riešenie migračných výziev v obci Bešeňová

Novostavba tribúny

Všešportový areál Bešeňová II. etapa

.

Vybudovanie zberného dvora v obci Bešeňová

Aerovizuálna prehliadka obce

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:1
DNES:162
TÝŽDEŇ:2587
CELKOM:1685898

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

Aktuálne počasie

dnes, nedeľa 21. 7. 2024
slabý dážď 26 °C 15 °C
pondelok 22. 7. takmer jasno 28/14 °C
utorok 23. 7. mierny dážď 22/15 °C
streda 24. 7. slabý dážď 22/12 °C

Farské oznamy

Virtuálny cintorín