#
#
#
#
#
#

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Vybudovanie zberného dvora v obci Bešeňová

logozberny dvor

Návštevnosť

Návštevnosť:

ON LINE: 6
DNES: 82
TÝŽDEŇ: 470
CELKOM: 1438160

Preklad (translations)

Czech English French German Hungarian Italian Polish Russian Slovak Spanish

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu:

Obsah

O nás

 

 Vymedzenie vlastných cieľov a poslania výchovy a vzdelávania 
 
      Poslanie materskej školy upravuje zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“) podľa ktorého: 
      „Vzdelávanie v materskej škole poskytuje základy spôsobilosti vedúce k napleniu cieľov výchovy a vzdelávania podľa tohoto zákona. Hlavným cieľom výchovy a vzdelávania v materskej škole je dosiahnuť optimálnu kognitívnu, senzomotorickú a sociálno – citovú úroveň, ako základ pripravenosti na školské vzdelávanie v základnej śkole a na život v spoločnosti v súlade s individuálnymi a vekovými špecifikami detí.“ 

 
 
Materská škola Bešeňová (ďalej len „materská škola“), je školou, ktorá uznáva a u detí rozvíja hodnoty:  
•  jedinečnosť 

• vzájomná úcta a pomoc,

• sebavzdelávanie, dôraz na vlastnú aktivitu a tolerantnosť voči rozmanitosti

• láska k rodine,

• radostné prežívanie života,

• zodpovednosť za svoje správanie,

• sebahodnotenie,

• zodpovedný postoj k svojmu zdraviu a zdraviu iných, 

 • aktívny vzťah k športu,

• poznanie a úcta ku kultúrnemu dedičstvu, 

• citlivý vzťah k umeniu,

• ochrana a láska k prírode     

Vlastné ciele materskej školy sú vypracované na základe výsledkov hodnotenia kvality výchovy a vzdelávania, analýzou silných a slabých stránok materskej školy. 
Vlastné ciele materskej školy: 
• Rozvíjať pohybovú gramotnosť,

• rozvíjať základné plavecké zrućnosti detí realizáciou plaveckého kurzu,

• rozvíjať základy lyžiarskej gramotnosti realizáciou lyžiarskeho kurzu, 

• poznávať prírodu a jej zákonitosti bádateľskými aktivitami a zážitkovým učením sa,

• podporovať zvedavosť a prirodzenú chuť poznávať,

• primerane vyjadriť sa a presadiť vzhľadom na práva a potreby iných,

• niesť zodpovednosť za svoje konanie, 

• rozvíjať zdravé sebavedomie s dôrazom na sebapoznanie, 

aplikovať získané poznatky v praxi,

• samostatne hodnotiť svoje možnosti, aktivitu a správanie,

• prakticky sa zoznamovať s regionálnými tradíciami, 

• samostatne používať digitálne technológie. 

   

Vlastné zameranie materskej školy 
 
           Materská škola je postavená v progresívnej obci známej najmä tu sídliacim vodným parkom. Neustále rozvíjajúca sa obec s rastúcim počtom obyvateľov, v bohatom prírodnom prostredí a s tradíciou kultúrnych i špotových podujatí umožňujú rôznorodé možnosti pre edukáciu. Jednotriedna škola je spoločným zariadením pre deti vo veku 3 až 6 rokov a deti s prípadnou odloženou školskou dochádzkou.  
           Školský dvor je priestranný, vysadený ihličnatými stromami a so zatrávnenou plochou, ktorá poskytuje dostatočný priestor pre cvičenie detí, pre ich spontánny pohyb, hru a edukačné aktivity. Súčasťou dvora je aj vyvýšený bylinkový záhon a skalka, ktoré sú udržiavané praktickými pestovateľskými prácami spoločne s deťmi. Školský dvor a blízke prírodné prostredie umožňujú takmer denne realizovať aktivity zamerané na prírodovedné a badateľské poznávanie prostredníctvom priameho zážitkového učenia, ktoré je jednou so základných inovatívnych metód využívaných v materskej škole. 
           I napriek tomu, že materská škola nie je v meste, začleňujeme do výchovno – vzdelávacej činnosti aj exkurzie a návštevy kultúrnych inštitúcií, zúčastňujeme sa na podujatiach pre materské školy organizované mestom Ružomberok a Liptovský Mikuláš.  
                    Zloženie triedy je heterogénne, čo dáva každodennému životu a realizácii výchovno – vzdelávacej činnosti špecifický rozmer. Život pre deti v zmiešanej skupine je prirodzenejší, poskytuje možnosti a príležitosti pre vzájomné učenie sa detí a sociálne rôznorodejšie situácie. Deti vstupujú do triedy, ktorá je spoločenstvom s dohodnutými a vzájomne akceptovanými pravidlami a hodnotami, čo uľahčuje ich adaptáciu, zvyšuje pocit bezpečia detí aj rodičov. Úzke prepojenie detí, rodičov a malý kolektív zamestnancov v jednotriednej škole v neveľkej obci, materskú školu prirodzene predurčujú na materskú školu rodinného typu, ktorá sa zameriava na úzku spoluprácu s rodičmi detí.   
 

Preferované sú skupinové formy učenia detí, kde výsledok závisí od spoločného úsilia, a tiež individuálne formy vzdelávania, pri ktorej učiteľka prihliada na individualitu dieťaťa a jeho schopnosti.  Školský vzdelávací program je postavený a pokračuje najmä v športových tradíciách materskej školy a profiluje sa najmä na rozvoj športovej gramotnosti detí a v rozvíjaní navýkov súvisiacich so zdravým životným štýlom.  Deti denne hravou formou cvičia a podľa schopností, sú aktívne zapájané do rôznorodých športových aktivít. Poskytujeme sezónne kurzy plávania a lyžovania a aktivity dotýkajíce sa ochrany zdravia. Rozvíjame osobnosť celostne, vzdelávacie aktivity zameriavame na všetky oblasti rozvoja dieťaťa. Denne okrem iných, uplatňujeme stratégie pre rozvoj predčitateľskej, jazykovej a matematickej gramotnosti. Dbáme na zdravú a pokojnú klímu, kvalitné stravovanie pre dobrý základ telesného a psychického zdravia v škole. Na základe potrieb a záujmu rodičov a ich detí, uskutočňujeme v materskej škole krúžkovú činnosť rozvíjajúcu najmä jazykovú, pohybovú a umeleckú gramotnosť.      Základnou formou realizovania výchovno – vzdelávacej činnosti sú hrové činnosti v najrôznejších podobách, s využitím inovatívnych stratégií a pomôcok používaných v predprimárnom vzdelávaní.  

Chceme mať materskú školu, v ktorej sa deti učia prostredníctvom zážitku o prírode v prírode, o speve spievaním, o športe športom, …“ 

Viziou materskej školy je budovať kvalitnú, otvorenú, modernú a zdravú materskú školu.  

Budovanie materskej školy 
kvalitnej postavenej na vzdelanosti a osobnosti zamestnancov a prostredia, s kvalitnou edukáciou zaujímavou pre deti i rodičov, 
otvorenej rozmanitosti a jedinečnosti, vo vzťahu k deťom, k rodine, k inovatívnym prístupom, ku partnerom školy, ... 
modernej neustále rozvíjajúcej sa, s požiadavkami a trendmi aktuálnej doby, ale  stavajúcej na kvalite tradícií, v prostredí zodpovedajúcom technologickým výdobytkom,  
zdravej pokojnej klímy, v zdravom prostredí, so ziskom športových návykov, základov športu a zdravého životného štýlu. 

 

 Materiálno – technické a priestorové podmienky             

          Budova materskej školy v Bešeňovej bola uvedená do prevádzky v roku 1975. V roku 2016 bola budova moderne zrekonštruovaná spolu s nadstavbou obecného úradu. V roku 2019 sa zrealizovala kompletná rekonštrukcia všetkých vnútorných priestorov školy a školskej jedálne.                                                                                                                                             Materská škola je jednotriedna. Je umiestnená v účelovej budove, ktorú tvorí vstupný priestor, jedna trieda s príslušnými priestormi, toalety, umyváreň, spáleň, kancelária a miestnosť pre prevádzkového zamestnanca.  V zadnej časti budovy je umiestnená školská jedáleň, sklad na potraviny, toaleta a umyváreň pre kuchárku. Budova má dva vchody. Predný pre zamestnancov a rodičov, zadný pre kuchárku a vedúcu školskej jedálne. Okolo budovy sa rozprestiera trávnatý areál s chodníkmi. Oplotený a uzamykateľný areál školského dvora je situovaný za budovou a je vybavený altánkom, preliezačkami, šmýkačkami, pružinovými a závesnými hojdačkami, lezeckými stenami, rebríkmi, tunelmi, ktoré využíváme pre spontánnu hru detí, pre rozvoj pohybovej gramotnosti detí. Vyvýšený záhon a celý areál školského dvora umožňuje pestovateľské práce detí a aktívne oboznamovanie sa s prácou detí v záhrade, na ktoré používame detské pracovné náradie. Súčasťou materiálno-technického vybavenia materskej školy je detská a odborná literatúra, učebné pomôcky, atraktívne hračky a stavebnice rôzneho druhu a materiálu (plastové, drevené, magnetické, ozubené, logické, spoločenské, námetové, konštruktívne), telovýchovné náradie a náčinie, hudobné nástroje, didaktická, audiovizuálna, a výpočtová technika. 
Dostatočné vybavenie spotrebným materiálom na výtvarné, grafomotorické, pracovné činnosti je dobrým východiskom pre kvalitné plnenie školského vzdelávacieho programu. Používame lupy, mikroskopy, robotické hračky, interaktívne knihy, encyklopédie, tlačoviny-časopisy, fotoaparát, mikrofón, vizualizér a pomôcky pre bádateľské  a poznávacie aktivity detí, učenie sa hrou a pre  osobnostný rozvoj dieťaťa. K štandardnému a nezastupiteľnému vybaveniu patrí moderný nábytok pre deti na mieru(stoly, stoličky a zariadenie triedy, ležadlá), ktorý rešpektuje antropometrické, bezpečnostné a estetické požiadavky (výška, veľkosť...).  Podlahové vykurovanie materskej školy a špeciálna kobercová podlaha sú nielen estetickým a moderným faktorom, ale zabezpečujú pre deti najmä termoregulačný komfort a tiež bezpečnosť vzhľadom k protišmykovým vlastnostiam.  Priestorové a materiálne podmienky  materskej škole vyhovujú technologickým, ekologickým, bezpečnostným a estetickým požiadavkám modernej doby a požiadavkám ustanoveným školským zákonom a podporuje plnenie cieľov vzdelávacieho programu.  
 
 
 

 

 

Adresa:
 
 
MŠ Bešeňová
Bešeňová č.66
034 83 pošta Liptovská Teplá
   
Zriaďovateľ MŠ: Obec Bešeňová
Riaditeľka MŠ: Mgr. Radomíra Hazuchová
Telefón: 00421  /0/44 4392407
Web.stránka: https://msbesenova.edupage.org
E-mail: MSbesenova@centrum.sk