Navigácia

Obsah


Všeobecne záväzné nariadenia

Názov Vyvesené Dátum zvesenia
VZN obce Bešeňová o Doplnku č. 1 k VZN č. 2/2013 z 12.12.2013 o podmienkach nájmu, kritériách a postupe prideľovania nájomných bytov v bytových domoch vo výlučnom vlastníctve obce Bešeňová 15.12.2015
VZN obce Bešeňová o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa školy a školského zariadenia 15.12.2015
VZN Obce Bešeňová o zákaze podávania a požívania alkoholických nápojov na verejných priestranstvách na území obce Bešeňová 07.05.2014
VZN Obce Bešeňová o dočasnom obmedzení alebo o zákaze užívania pitnej vody v čase jej nedostatku a o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd 07.05.2014
VZN obce Bešeňová o regulácii volebnej kampane prostredníctvom volebných plagátov pre všetky druhy volieb 18.03.2014
VZN obce Bešeňová o podmienkach nájmu, kritériách a postupe prideľovania nájomných bytov v nájomných bytoch vo výlučnom vlastníctve obce Bešeňová 17.12.2013
VZN o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na rok 2013 04.01.2013
VZN o symboloch obce a ich používaní 28.11.2012
VZN o určení výšky príspevku na činnosť školy a školského zariadenia 28.11.2012
VZN o verejnom poriadku na území obce 28.09.2012
VZN o poskytovaní opatrovateľskej služby 28.09.2012
VZN o prevádzkovom poriadku pohrebiska a domu smútku 06.03.2012
VZN obce Bešeňová o poskytovaní opatrovateľskej služby 09.01.2012
VZN obce Bešeňová o spôsobe vykonania miestneho referenda 30.11.2011
VZN obce Bešeňová o zákaze prevádzkovania hazardných hier na území obce 30.11.2011
VZN - Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Bešeňová 05.01.2011
VZN o udržiavaní čistoty a o údržbe verejnej zelene na území obce Bešeňová 04.07.2010
VZN o určení výšky príspevku na činnosť školy a školského zariadenia 21.03.2010
VZN o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Bešeňová 15.12.2008
VZN o používaní miestnych komunikácií na území obce Bešeňová 21.07.2006
VZN o menších obecných službách 12.04.2003