Navigácia

Obsah

Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu

 

Obec Bešeňová, IČO: 00315095, zastúpená starostom obce Ing. Martinom Baranom podľa zákona č.  329/2018 Z.z. o popatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, §4 ods. 6 

oznamuje vypočítanú úroveň vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2018 podľa vzorca :

vzorec

kde:

ÚVKO - je hodnota vytriedenia komunálneho odpadu za predchádzajúci kalendárny rok vyjadrená v %. Výsledok sa zaokrúhľuje na 2 desatinné miesta.

m zložka - je hmotnosť vytriedenej zložky komunálneho odpadu vyzbieranej v obci v predchádzajúcom kalendárnom roku v rámci triedeného zberu komunálnych odpadov zavedeného obcou v súlade s údajmi, ktoré obec ohlasuje podľa osobitného predpisu;10) hmotnosť zložky komunálneho odpadu sa vyjadruje v kilogramoch. Zoznam vytriediteľných zložiek, ktoré je možné započítať do množstva vytriedeného komunálneho odpadu je uvedený v prílohe č. 1.

m KO  - je hmotnosť komunálneho odpadu vzniknutého v obci za predchádzajúci kalendárny rok v súlade s údajmi, ktoré obec nahlasuje podľa osobitného predpisu;10) hmotnosť vzniknutého komunálneho odpadu sa vyjadruje v kilogramoch.

 

Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu v Bešeňovej je 31,74 %.

 

Vypočítaná úroveň vytriedenia  komunálneho odpadu za rok 2018 v obci Bešeňová slúži k určeniu výšky zákonného poplatku  za uloženie odpadu na skládku komunálnych odpadov v roku 2019.

 

Sadzba poplatku platná od 1.3.2019 do 28.2.2020 je 8.00 € na t-1