Navigácia

Obsah

ZáKON O POBYTE CUDZINCOV

Typ: ostatné
Ubytovacie zariadenie (ubytovateľ) je podľa zákona č.404/2011 §113 povinný:

a) pri ubytovaní overiť totožnosť cudzinca,

b) do knihy ubytovaných uviesť pri cudzincovi aj štátnu príslušnosť a dátum narodenia,

c) zabezpečiť vyplnenie úradného tlačiva o hlásení pobytu cudzinca a doručiť ho policajnému útvaru do piatich dní od ubytovania; doručenie je možné aj prostredníctvom elektronickej služby zavedenej na tento účel,

d) umožniť policajnému útvaru vstup do všetkých priestorov ubytovacieho zariadenia na účel kontroly plnenia povinností ustanovených týmto zákonom.

Ubytovateľ je povinný vyplniť a doručiť podľa zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov úradné tlačivo o hlásení pobytu cudzinca do piatich dní od jeho ubytovania (§ 113 písm. c) zákona o pobyte cudzincov). Doručenie je možné vykonať osobne na policajný útvar, poštou alebo elektronickou službou zavedenou na tento účel.

Na elektronické hlásenie a odhlasovanie ubytovaných cudzincov je potrebné mať aktivovaný elektronický občiansky preukaz s čipom a zaručeným elektronickým podpisom. Ďalšou podmienkou je registrácia ubytovateľa v agende hlásenia pobytu ministerstva vnútra. Žiadosť o registráciu  je potrebné doručiť na riaditeľstvo hraničnej a cudzineckej polície podľa sídla ubytovateľa.

Elektronickú službu a informácie k nej je možné nájsť na portáli Elektronické služby MV SR https://portal.minv.sk/wps/wcm/connect/sk/site/main/zivotne-situacie/Cudzinci/Hlasenie-pobytu-cudzincov/.

Ubytovateľ je povinný podľa §24 zákona 253/1998 o hlásení pobytu občanov SR viesť knihu ubytovaných alebo elektronickú evidenciu ubytovaných, ktorá musí obsahovať tieto údaje:

a)    meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu a dátum narodenia ubytovaného,

b)    číslo občianskeho preukazu, alebo cestovného dokladu,

c)    adresu trvalého pobytu,


Vytvorené: 3. 7. 2016
Posledná aktualizácia: 24. 10. 2016 08:51
Autor: