Navigácia

Obsah

Správy

POVINNOSTI UBYTOVATEĽA VOČI OBCI

Ubytovateľ je povinný písomne oznámiť deň vzniku alebo deň zániku daňovej povinnosti správcovi dane do 30 dní odo dňa vzniku alebo zániku daňovej povinnosti na predpísanom tlačive.

Ubytovateľ je povinný oznámiť daňovú povinnosť v lehote do 15-teho dňa v kalendárnom mesiaci nasledujúcom po mesiaci, ktorého sa daňová povinnosť týka na predpísanom tlačive a na kontrolu správnosti údajov predložiť knihu ubytovaných.
celý text

ostatné | 1. 1. 2019 | Autor:

FORMULÁRE

FORMULÁRE celý text

ostatné | 1. 1. 2019 | Autor:

SADZBY DANE

v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia obce Bešeňová 1/2018 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v platnom znení ustanovuje sadzbu dane na 1,00 € na osobu a prenocovanie, pričom od dane sú oslobodené deti do 6 rokov a držitelia preukazu osoby s ťažkým zdravotným postihnutím. celý text

ostatné | 1. 1. 2019 | Autor:

DAŇ ZA UBYTOVANIE

Predmetom dane za ubytovanie je odplatné prechodné ubytovanie fyzickej osoby v ubytovacom zariadení.

Platiteľom dane je prevádzkovateľ zariadenia, ktorý odplatné prechodné ubytovanie poskytuje.
celý text

ostatné | 1. 1. 2019 | Autor:

REKLAMA NA INTERNETE

Ubytovateľom ponúkame možnosť zverejnenia prezentácie svojho ubytovacieho zariadenia na internetovej stránke obce v sekcii Cestovný ruch.
celý text

ostatné | 30. 6. 2016 | Autor:

SÚVISIACE PREDPISY

SÚVISIACE PREDPISY celý text

ostatné | 28. 6. 2016 | Autor:

ZáKON O POBYTE CUDZINCOV

Ubytovacie zariadenie (ubytovateľ) je podľa zákona č.404/2011 §113 povinný: celý text

ostatné | 27. 6. 2016 | Autor:

KOMISIA PRE CESTOVNÝ RUCH

Obec Bešeňová má vytvorenú komisiu pre cestovný ruch, ktorá je poradným orgánom obecného zastupiteľstva a starostu obce v oblasti rozvoja služieb a cestovného ruchu. Dáva návrhy na zlepšenie a rozvoj služieb a cestovného ruchu v obci. Zabezpečuje prenesenie iniciatív a podnetov v oblasti služieb a cestovného ruchu od občanov, spolu s návrhom riešenia a financovania pre starostu obce a obecné zastupiteľstvo. celý text

ostatné | 25. 6. 2016 | Autor: