Navigácia

Obsah

Nájomný bytový dom C

Všeobecné informácie
Nájomné bytové domy Na Váhu Bešeňová - C


 

DOMOVÝ PORIADOK pre bytové domy v správe obce Bešeňová

 

Informácie o povinnostiach nájomníkov

Nájomníci v nájomných bytových domoch Bešeňová   sú povinní  zabezpečiť si doklady preukazujúce ich príjmy za rok 2016.

Doklady musia byť vystavené s dátumom : od 1.1.2017

 

Tlačivá: „Potvrdenie k žiadosti o pridelenie nájomného bytu“ za rok 2016:


1./  Zamestnanec – vydáva zamestnávateľ, dátum vystavenia od 1.1.2017.
2./  Živnostník – daňové priznanie  TYP A
3./  Živnostník – daňové priznanie  TYP B

 

Osoby poberajúce dôchodkové dávky / invalidný, starobný, výsluhový a pod./ predkladajú potvrdenie Sociálnej poisťovne  /vydáva príslušná pobočka Sociálnej poisťovne/ .
Osoby na rodičovskej  dovolenke, materskej dovolenke, nezamestnané osoby, osoby poberajúce iné sociálne dávky – dokladajú tento príjem na potvrdení od príslušného UPSVaR.
Pri poberaní rodinných prídavkov na maloleté deti – potvrdenie vydáva UPSVAR.

Príjmy preukazuje  každá dospelá  fyzická osoba žijúca v nájomnom byte.

Za  deti od narodenia do skončenia povinnej školskej dochádzky sa predkladá fotokópia rodného listu.


Za deti – študentov stredných a vysokých škôl sa predkladá:
1./ potvrdenie o návšteve školy.
2./  - pokiaľ majú aj vlastné príjmy /z dohôd, pracovných pomerov, vlastných živností  a pod. – je potrebné príjmy zdokladovať na tlačivách „Potvrdenie o príjme “.
     - pokiaľ vlastné príjmy nemajú, dokladajú „Čestné prehlásenie“.

 

V prípade otázok nás prosím kontaktujte na tel. č. 044/4392 441 alebo besenova@obecbesenova.sk

 

Potvrdenia k žiadosti o pridelenie nájomného bytu
Všeobecné informácie

Nájomný bytový dom bol skolaudovaný v mesiaci december 2016.


Bytový dom  C  -  11 x 3-izbový byt
                            -   4 x2-izbový byt
                            -    1 x 1-izbový byt

 

Pre bytové domy A,B,C a D obec v súčasnosti neprijíma žiadosti, nakoľko všetky byty sú už obsadené záujemcami. V prípade uvoľnenia bytov bude ponuka voľného bytu zverejnená na stránke obce.