Navigácia

Obsah

Ohlásenie drobnej stavby

Opis:

Drobné stavby sú stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu (napr. pre stavbu na bývanie, pre stavbu občianskeho vybavenia, pre stavbu na výrobu a skladovanie, pre stavbu na individuálnu rekreáciu) a ktoré nemôžu podstatne ovplyvniť životné prostredie, a to:

Ohlásenie stavebnému úradu postačí:

Stavebný úrad môže určiť, že ohlásenú drobnú stavbu možno uskutočniť len na základe stavebného povolenia

SPRÁVNY POPLATOK: 

10eur pre fyzické osoby (zaplatiť v pokladni OcÚ, alebo na účet obec).
30 eur pre právnicke osoby (zaplatiť v pokladni OcÚ, alebo na účet obec).

80eur za ohlásenie stavby elektronickej komunikačnej siete, jej prízemnej stavby a výmeny a doplnenia telekomunikačného zariadenia (zaplatiť v pokladni OcÚ, alebo na účet obce).

TLAČIVO: Ohlásenie drobnej stavby - tlačivo + prílohy