Navigácia

Obsah

Ohlásenie drobnej stavby - prípojky

Opis:

Pri drobných stavbách, ktoré plnia doplnkovú funkciu k hlavnej stavbe a ktoré nemôžu podstatne ovplyvniť životné prostredie postačí ohlásenie stavebnému úradu.
Drobné stavby sú :

Ohlásenie stavebnému úradu postačí aj pri špecifikovaných stavbách elektronických komunikačných sietí a pri ich výmene alebo doplnené, keď nedôjde k zmene stavby.

Stavebník je povinný uskutočnenie drobnej stavby vopred písomne ohlásiť stavebnému úradu a začať uskutočňovať drobnú stavbu môže len na základe písomného oznámenie stavebného úradu, že proti jej uskutočneniu nemá námietky, v lehote do dvoch rokov od jeho doručenia, pokiaľ stavebný úrad neurčí inak.
Stavebný úrad môže určiť, že ohlásenú drobnú stavbu možno uskutočniť len na základe stavebného povolenia.
Potrebné je doložiť tieto doklady: doklad, ktorým sa preukazuje vlastnícke alebo iné právo k pozemku, súhlas spoluvlastníkov, pokiaľ nie sú všetci aj stavebníkmi, jednoduchý situačný výkres a stavebné riešenie stavby v dvoch vyhotoveniach, jednoduchý technický opis stavby.

Pre prípojky stavieb a pozemkov vyjadrenie príslušného správcu siete k pripojeniu.
Pri uskutočňovaní drobnej stavby svojpomocne vyhlásenie kvalifikovanej osôb.
Pri použití susedných nehnuteľností vyjadrenie vlastníka tejto nehnuteľnosti

Doba vybavenia je do 30 dní od podania ohlásenia, príp. jeho doplnenia.

Súvisiace predpisy: § 57 zákona č. 50/1976 Zb. (stavebný zákon) v znení noviel, § 5 vyhlášky č. 453/2000 Z. z.

TLAČIVO : Ohlásenie drobnej stavby - prípojky

Správny poplatok: 

10 eur pre fyzické osoby (zaplatiť v pokladni OcÚ, alebo na účet obce).
30 eur pre právnicke osoby (zaplatiť v pokladni OcÚ, alebo na účet obce).