#
#
#
#
#
#

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Vybudovanie zberného dvora v obci Bešeňová

logozberny dvor

Návštevnosť

Návštevnosť:

ON LINE: 9
DNES: 77
TÝŽDEŇ: 465
CELKOM: 1438155

Preklad (translations)

Czech English French German Hungarian Italian Polish Russian Slovak Spanish

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu:

Obsah

Správy

REGISTRÁCIA UBYTOVATEĽOV

Od 01.01.2020 je platné nové VZN č. 1/2019 o miestnych daniach a miestnych poplatkoch za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a poplatok za rozvoj, a je potrebná registrácia ubytovateľov (platiteľ dane).

Platiteľ dane, ktorým je prevádzkovateľ zariadenia, poskytujúceho odplatné prechodné ubytovanie, je povinný sa zaregistrovať na obecnom úrade Bešeňová do 7 dní odo dňa začatia prevádzky ubytovacieho zariadenia, alebo do 7 dní od účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia.

Správca dane pridelí platiteľovi dane registračné číslo a vydá registrovanému platiteľovi dane tabuľu registrovaného platiteľa dane za ubytovanie, ktorým je platiteľ dane povinný označiť miesto poskytnutia odplatného prechodného ubytovania alebo ubytovacie zariadenie vyvesením tak, aby bolo možné túto tabuľu vidieť z verejného priestranstva. Správca dane pridelí registračné číslo na každé ubytovacie zariadenie platiteľa dane. Ak si platiteľ dane nesplní svoju povinnosť o vyvesení registračného čísla, je povinný uhradiť správcovi dane pokutu vo výške 15,00 Eur a to aj opakovane v prípade sústavného porušovania.

Platiteľ dane je povinný plniť si svoju povinnosť chrániť pridelenú registračnú tabuľu a pridelenú registračnú kartu pred poškodením, stratou a odcudzením. V prípade poškodenia, straty alebo odcudzenia tabule registrovaného platiteľa dane, nahlási túto skutočnosť platiteľ dane u správcu dane bezodkladne. V takomto prípade správca dane pridelí platiteľovi dane nové registračné číslo a vydá platiteľovi dane novú registračnú tabuľu a platiteľ dane je povinný uhradiť správcovi dane náhradu v sume 15,00 EUR. V prípade opakovaného nastávania sa takejto skutočnosti náhrada je dvojnásobná.

celý text

ostatné | 1. 1. 2020 | Autor:

SADZBY DANE

v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia obce Bešeňová 1/2019 o miestnych daniach a miestnych poplatkoch za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a poplatok za rozvoj v platnom znení ustanovuje sadzbu dane na 1,00 € na osobu a prenocovanie, pričom od dane sú oslobodené deti do 6 rokov a držitelia preukazu osoby s ťažkým zdravotným postihnutím. celý text

ostatné | 1. 1. 2020 | Autor:

POVINNOSTI UBYTOVATEĽA VOČI OBCI

Ubytovateľ je povinný písomne oznámiť deň vzniku alebo deň zániku daňovej povinnosti správcovi dane do 30 dní odo dňa vzniku alebo zániku daňovej povinnosti na predpísanom tlačive.

Ubytovateľ je povinný oznámiť daňovú povinnosť v lehote do 10-teho dňa v kalendárnom mesiaci nasledujúcom po mesiaci, ktorého sa daňová povinnosť týka na predpísanom tlačive "Daň za ubytovanie" a na kontrolu správnosti údajov predložiť knihu.
celý text

ostatné | 1. 1. 2019 | Autor:

DAŇ ZA UBYTOVANIE

Predmetom dane za ubytovanie je odplatné prechodné ubytovanie fyzickej osoby v ubytovacom zariadení.

Platiteľom dane je prevádzkovateľ zariadenia, ktorý odplatné prechodné ubytovanie poskytuje.

Sadzba za prenocovanie/osobu je 1,00,-€
celý text

ostatné | 1. 1. 2019 | Autor:

REKLAMA NA INTERNETE

Ubytovateľom ponúkame možnosť zverejnenia prezentácie svojho ubytovacieho zariadenia na internetovej stránke obce v sekcii Cestovný ruch.
celý text

ostatné | 30. 6. 2016 | Autor:

SÚVISIACE PREDPISY

SÚVISIACE PREDPISY celý text

ostatné | 28. 6. 2016 | Autor:

ZáKON O POBYTE CUDZINCOV

Ubytovacie zariadenie (ubytovateľ) je podľa zákona č.404/2011 §113 povinný: celý text

ostatné | 27. 6. 2016 | Autor:

KOMISIA PRE CESTOVNÝ RUCH

Obec Bešeňová má vytvorenú komisiu pre cestovný ruch, ktorá je poradným orgánom obecného zastupiteľstva a starostu obce v oblasti rozvoja služieb a cestovného ruchu. Dáva návrhy na zlepšenie a rozvoj služieb a cestovného ruchu v obci. Zabezpečuje prenesenie iniciatív a podnetov v oblasti služieb a cestovného ruchu od občanov, spolu s návrhom riešenia a financovania pre starostu obce a obecné zastupiteľstvo. celý text

ostatné | 25. 6. 2016 | Autor: